Šid, Vladimira Nazora bb Tel.:022/715-280, Mob.:063/7781-114, Fax:022/715-745, e/mail: metalplastmc@neobee.net, www.metalplastmc.co.yu

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Lim u obliku crepa

Profil - T3

Profil - TR-12/80

Profil - TR-35/200

Profil - TR-35/200

Distanceri, dihtunzi, hibond sistem

Beskonačni oluci

Izbor boja po RAL-u

Samourezujući vijci

Montaža i saveti

 

Nekoliko korisnih saveta i uputstava

1. Pričvršćivanje
Kod montiranja trapeznih limova treba voditi računa o tome da svaki lim bude na odgovarajućim mestima pričvršćen vijcima i POP nitnama. Shodno tome limove fiksiramo u dnu dva krajnja vala i u sredini. Za lake čelične grede upotrebljava se vijak SD3-T, a za drvo SW-T. Osim toga u slučaju trapeznih limova tipa 20, preporučuje se dodatna dva vijka, tako da fiksiramo svako drugo dno vala lima (Slika 1). Pored toga potrebno je na svakih 400 - 500 mm pričvrstiti preklope tabli lima POP nitnama ili vijcima za povezivanje lima SL2-T.
2. Montiranje na krovu
Pokrivanje će biti potpuno ispravno ako se limovi u odgovarajućem redosledu montiraju na krov. Prilikom montaže treba voditi računa o tome da preklopi tabli lima budu kao na slici br.2, stim da se postojeći smer vetra mora uzeti u obzir.
3. Montiranje na zidu
Limovi na zidu se moraju pričvrstiti na isti način kao na krovu. Postojeći smer vetra i u ovom slučaju se mora uzeti u obzir (slika br. 3)
4. Nastavljanje limova
Kod nastavljanja limova u uzdužnom smeru preklop mora biti najmanje 200 mm (slika br. 4)
 

 

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

- Proizvode od lima treba čuvati od oštećenja i vlage, na suvom mestu, položeno, u originalnom pakovanju.
- Proizvodi od lima se ne smeju držati u blizini izvora toplote ili korozivnih materijala, odnosno u dodiru sa njima.
- Elementi ne smeju doći u dodir sa bakrom ili sa bakrenim odnosno pobakrenim materijalima, svežim betonom, tlom ili agresivnim materijama (kiselina, kreč, malter itd...)
- Eventualno očišćene ili nepravilno pakovane table lima neodložno treba popraviti da budu kao originalne ili ih treba izmeniti. Polaganje upakovanih paleta lima jednu na drugu (najviše tri palete) je dozvoljeno, ali zahteva se tačno slaganje podnožja pojedinih paleta i uzimanje težina paleta u obzir.
- U slučaju skladištenja proizvoda od lima više od 8 dana, treba da se drže na pokrivenom mestu, blago nagnuti, razvezani iz originalnog pakovanja, osiguravajući ventilaciju između pojedinih limova.
- Pozor! Reklamacija neće biti prihvaćena u slučaju kada su oštećenja uzrokovana pogrešnim skladištenjem različitim od uputstva.

< Glavna stranica

Copyrighted by Metalplast MC Šid